פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

הוראות שונות, פנסיה תקציבית

עובד במשרה חלקית או ביותר ממשרה שלמה
 1. ממוצע אחוזי המשרה (פנסיה תקציבית)
  המשכורת הקובעת של עובד שהועסק בכל תקופת שירותו או בחלק ממנה במשרה חלקית תחושב כך:
  1. הועסק העובד במשרה חלקית ששיעורה לא השתנה במשך כל תקופת שירותו,
   תחושב משכורתו הקובעת לפי המשכורת של עובד שדרגתו וחלקיות משרתו
   כדרגה וחלקיות המשרה שהיו לעובד, ערב פרישתו מהשירות;
  2. הועסק העובד במשרה חלקית ששיעורה השתנה במשך תקופת שירותו,
   תהיה משכורתו הקובעת השיעור היחסי של המשכורת הקובעת של דרגתו,
   לפי הממוצע המשוקלל של שיעורי חלקיות משרתו בתקופות השונות.
   עלתה תקופת שירותו של העובד על 420 חודשים,
   יחושב הממוצע המשוקלל לפי שיעורי חלקיות המשרה ב-420 חודשי השירות הנוחים ביותר לזכאי לגמלה.
 2. עובד במשרה חלקית שנפטר (פנסיה תקציבית)
  המשכורת הקובעת של עובד שהועסק במשרה חלקית, ששיעורה השתנה במשך תקופת שירותו
  ואשר נפטר בזמן שירותו או אשר פרש לקצבה בגלל מצב בריאות לקוי,
  תהיה הגבוה מבין החישוב לפי סעיף א' לעיל ובין החישוב הבא:
   >LI> נפטר או פוטר מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא 25% או יותר -
   לפי חלקיות משרתו בחמש שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה.
  1. פוטר העובד מסיבת מצב בריאות לקוי בדרגת נכות נמוכה מ-25%-
   לפי חלקיות משרתו ב-10 שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה.
 3. משרה נמוכה משליש (פנסיה תקציבית)
  1. שירותו של עובד שחלקיות משרתו אינה מגיעה כדי שליש,
   לא תובא בחשבון גמלתו של זכאי לגמלה, לצורך חישוב תקופת השירות ולצורך חישוב המשכורת הקובעת,
   זולת לעניין:
   1. קצבת שאירים של עובד שנפטר בזמן שירותו ושירת חמש שנים לפחות במשרה שחלקיותה היא שליש או יותר;
   2. קצבה ששיעורה נקבע על-פי דרגת נכותו של הזכאי
    אם פוטר מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו 25% או יותר -
    לאחר ששירת חמש שנים לפחות במשרה שחלקיותה היא שליש או יותר;
   3. קצבה ששיעורה נקבע על-פי דרגת נכותו של הזכאי,
    אם פרש מסיבת מצב בריאות לקוי והוראות נסמן 2 אינן חלות עליו -
    לאחר ששירת עשר שנים לפחות במשרה שחלקיותה היא שליש או יותר;
  2. תקופת שירות חלקי לא תפסיק את רציפות השירות, אף אם אין היא מובאת בחשבון כאמור בפסקה זו.
 4. יותר ממשרה אחת (פנסיה תקציבית)
  הועסק עובד באותה עת ביותר ממשרה מלאה אחת,
  תחושב הגמלה על יסוד משרה אחת בלבד.
  הועסק עובד בעת אחת במספר משרות חלקיות המהוות יחד יותר ממשרה מלאה,
  יהיו הוא ושאיריו זכאים לגמלה בעד משרה מלאה אחת בלבד.
  לעניין זה, יובאו בחשבון חלקי המשכורת בהן המשכורת הקובעת היא הגבוהה ביותר.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. היוון, מניעת תשלומי כפל
ב. עובד במשרה חלקיתאשכול יועצים
ביטוח פנסיוני