פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מחשבון מיסוי קצבה חייבת במס -

הסעיף בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א 1961


1. הגדרות

  בפקודה זו -
  הכנסה מיגיעה אישית" - לרבות -
  (1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר.
  (2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה,
        או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות,
        לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה
        הייתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית.
  (3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו
        לקצבה כאמור בהן.
  (3א) קיצבת אובדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים
          או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.
          לענין זה "אבדן כושר עבודה" - פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה,
          שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2)(2).
  (4) קיצבה חבת מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי.
  (5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות.
  (6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (6).
  (7) ...


121. שיעור המס ליחיד

  (א) המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס 2009 יהיה כדלהלן:
        (1) על כל שקל חדש מ- 133,680 השקלים החדשים הראשונים - 30%.
        (2) על כל שקל חדש מ- 133,681 שקלים חדשים עד 192,000 שקלים חדשים - 32%.
        (3) על כל שקל חדש מ- 192,001 שקלים חדשים עד 413,400 שקלים חדשים - 34%.
        (4) על כל שקל חדש נוסף - 46%.

  (ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ובכפוף לאמור בפסקה (2),
              לגבי הכנסה חייבת במס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס
              של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלו:
              (א) על כל שקל חדש מ- 50,040 השקלים החדשים הראשונים - 10%.
              (ב) על כל שקל חדש מ- 50,041 שקלים חדשים עד 89,040 שקלים חדשים - 15%.
              (ג) על כל שקל חדש מ- 89,041 שקלים חדשים עד 133,680 שקלים חדשים- 23%.
              (ד) על כל שקל חדש מ- 133,681 שקלים חדשים עד 192,000 שקלים חדשים- 30%.
        (2) השיעורים המופחתים הקבועים בפסקה (1)
              לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות
              ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני