פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מחשבון קצבת פטירה (קצבת שארים)

הוראות הפעלה

א. הכנסת נתונים

 • שנת מס -
        שנת המס בה מתקבלת קצבת הפטירה (קצבת שארים) החודשית.

 • קצבת פטירה חודשית-
        סכום קצבת הפטירה (קצבת שארים), ברוטו, לכל שאיר.
        אם מתקבלות יותר מקצבת פטירה אחת, ראה סעיף ב. הוראות הפעלה.

 • סוג קצבת פטירה -
        קיימים 6 סוגי קצבאות פטירה. בכל סוג חישוב הפטור ממס הינו שונה.
        יש לבחור את סוג הקצבה, מתוך סוגי הקצבאות הבאים:
  1. מפנסיה תקציבית או מקרן פנסיה ותיקה לפי הסכם קיבוצי
  2. מקרן פנסיה ותיקה שלא לפי הסכם קיבוצי
  3. לפי הסכם קיבוצי: מפוליסת קצבה או מקרן פנסיה חדשה
  4. שלא לפי הסכם קיבוצי: מפוליסת קצבה או מקרן פנסיה חדשה
  5. ממעביד, שלא לפי חוק או הסכם קיבוצי
  6. מפוליסת פרט (לא קופת גמל)
        להסבר מפורט על סוגי הקצבאות, ראה: מחשבון קצבת פטירה - הסברים.

 • קצבה מוכרת -
        מתיחס לסוג קצבה 3 ו-4 בלבד.
        קצבה מוכרת הינה חלק מהקצבה הנובע מתשלומים אשר שולמו לקופות הגמל
        ושחוייבו במס בעת ההפרשה או שלא זכאים בגינם לניכוי לפי סעיף 47 לחוק.
        סכום הקצבה המוכרת הינו נתון שמצטבר לאור שנות ההפרשה וכולל רווחים שנצטברו על
        התשלומים הנ"ל.
        כדי למצוא את הקצבה המוכרת יש לפנות לחברת הביטוח או קרן הפנסיה החדשה.
        אם סכום הקצבה מוכרת לא ניתן להשגה, המחשבון מבצע את החישוב לפי קצבה מזכה בלבד.

 • מס' שנות עבודה -
        מתיחס לסוג קצבה 5 בלבד.
        מספר שנות העבודה של הנפטר בגינן מתקבלת הקצבה.

 • חלק מתקרת קצבה מזכה לניצול (1 -0 ) -
        מתיחס לכל סוג הקצבאות, למעט קצבה מסוג 6.
        מספר בין 0 ל- 1 המייצג את חלקיות תקרת קצבה מזכה לניצול.
        כאשר מתקבלות יותר מקצבת פטירה אחת, והן מהסוגים 1 עד 5,
        אזי עבור כל סוג קצבה יש להריץ את המחשבון הרצה נפרדת.
        בהרצה ראשונה "חלק מתקרת קצבה מזכה לניצול" יהיה 1. (נצול כל התקרה)
        בהרצה שניה "חלק מתקרת קצבה מזכה לניצול" יהיה רק חלק התקרה שלא נוצלה בהרצה
        הקודמת, וכן הלאה.
        ראה סעיף ב. הוראות הפעלה.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. הכנסת נתונים
ב. הוראות הפעלה
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני