פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מחשבון היוון קצבת פרישה

הוראות הפעלה

ב. הכנסת נתונים

  א. נתוני השנה בה בוצע ההיוון

 • שנת מס בה בוצע ההיוון -
        השנה בה מבצעים את ההיוון ומקבלים סכום חד פעמי.
        אם ההיוון מתבצע בשנה נוכחית- יש לבחור בשנה נוכחית.
        אם ההיוון התבצע בעבר (הסכום המהוון התקבל בעבר) - יש לבחור בשנה בה בוצע ההיוון.

 • קצבת פרישה חודשית מלאה (לפני היוון) -
        גובה הקצבה החודשית המלאה (לפני ביצוע ההיוון), בשנת ביצוע ההיוון.
        נתון זה יש להכניס למחשבון קצבת פרישה/ מחשבון השילוב לצורך חישוב שלושת הנתונים הבאים:

 • קצבה מזכה -
        התוצאה של המחשבון קצבת פרישה/ מחשבון השילוב

 • קצבת פרישה מלאה, פטורה ממס -
        התוצאה של המחשבון קצבת פרישה/ מחשבון השילוב

 • קצבת פרישה מלאה, חייבת במס -
        התוצאה של המחשבון קצבת פרישה/ מחשבון השילוב

 • קצבת פרישה חודשית מהוונת -
        אותו חלק מהקצבה שמהוונים לצורך קבלת סכום חד פעמי.

 • מספר שנות היוון -
        מספר השנים שבהן מבוצע היוון ומתקבלת קצבה חלקית (קצבה מלאה בניכוי הקצבה המהוונת).

  ב. נתוני שנת היוון שוטפת

 • שנת מס בה קיים היוון -
        שנה שוטפת בה מקבלים קצבת פרישה חלקית.

 • קצבה חודשית שוטפת חלקית (לאחר היוון) -
        קצבת פרישה חלקית שוטפת המתקבלת בשנות ההיוון.

 • קצבה חודשית מלאה, אילו לא בוצע היוון -
        גובה הקצבה שהייתה מתקבלת אילו לא בוצע היוון.
        להלן דוגמא לחישוב הסכום בשתי דרכים:
          נתונים בשנה בה בוצע ההיוון
          קצבת פרישה מלאה לפני ההיוון - 5,000 ₪.
          בוצע היוון של 25%
          קצבה מהוונת - 1,250 ₪
          קצבה חלקית בשנה בה בוצע ההיוון- 3,750 ₪.
          נתון בשנת היוון שוטפת
          קצבה חלקית בשנה עוקבת הינה גבוהה יותר - 4,000 ₪.
        חישוב א': אם יודעים את אחוז ההיוון:
          הקצבה החלקית השוטפת לחלק ( 1- אחוז ההיוון): 5,333=4,000/75%
        חישוב ב': אם לא יודעים את אחוז ההיוון:
          אזי יש לחשב את אחוז ההיוון מתוך הנתונים שלפני ההיוון:
          קצבה מהוונת לחלק קצבה מלאה     25%=1,250/5,000
          הקצבה החלקית השוטפת לחלק ( 1- אחוז ההיוון): 5,333=4,000/75%

        נתון זה - קצבה חודשית מלאה אילו לא בוצע היוון, יש להכניסו למחשבון הנוכחי
        וגם להכניס למחשבון קצבת פרישה/ מחשבון השילוב לצורך חישוב הנתון הבא:

 • קצבה חודשית שוטפת מלאה, פטורה ממס -
        התוצאה של המחשבון קצבת פרישה/ מחשבון השילוב,
        כאשר משתמשים בנתון: "קצבה חודשית מלאה, אילו לא בוצע היוון"מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. הוראות הפעלה
ב. הכנסת נתונים
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני